Świetlica

 

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM
W KOŃCZYCACH WIELKICH

 

1. Uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza się do nauczyciela świetlicy.

2. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym nawet krótkotrwałym oddaleniu się.

3. Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej zostają zapoznane z zasadami BHP oraz sygnalizacją przeciwpożarową przez nauczycieli świetlicy.

4. Dzieci mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy. W przypadku zniszczenia przez dziecko mienia świetlicy rodzice (opiekunowie) ponoszą koszty naprawy.

5. W świetlicy dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych, MP3 oraz innych przedmiotów przyniesionych z domu.

6. Za zaginione telefony, MP3 i inne urządzenia techniczne oraz zabawki przyniesione z domu świetlica nie ponosi odpowiedzialności.

7. Rodzic  ma możliwość telefonicznego polecenia dziecku samodzielnego powrotu do domu w porozumieniu z nauczycielem świetlicy.

8. Dziecko ze świetlicy mogą odebrać jedynie rodzice lub wyznaczeni przez nich opiekunowie, których dane są wpisane do Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy.

9. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez osobę, której danych rodzic nie umieścił w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy, jeśli osoba ta ma pisemne upoważnienie od rodziców/opiekunów prawnych dziecka i na potwierdzenie odbioru ucznia wypełni odpowiednie oświadczenie lub gdy rodzic poinformował o tym telefonicznie nauczyciela świetlicy.

10. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy
o odbiorze dziecka ze świetlicy.

11. Dzieci uczęszczające na zajęcia do świetlicy szkolnej  mogą być odbierane przez niepełnoletnie  rodzeństwo za zgodą rodziców.

12. Wychowawcy świetlicy nie odpowiadają za dziecko, które samodzielnie opuściło teren szkoły w czasie kiedy powinno przebywać w świetlicy szkolnej.

13. Uczeń sprawiający trudności wychowawcze po wyczerpaniu wszystkich możliwych kar nałożonych na niego może być usunięty z listy uczestników świetlicy. Wniosek o usunięcie dziecka ze świetlicy przedstawia wychowawca świetlicy na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. Rada podejmuje stosowną uchwałę.

14. W pracy z dziećmi wychowawca świetlicy współpracuje z pedagogiem szkolnym oraz wychowawcami klas.

15. Wychowawca klasy wystawiając ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego uwzględnia opinię wychowawcy świetlicy na temat każdego dziecka uczęszczającego do świetlicy.

16. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu, na boisku szkolnym lub placu zabaw.

17. Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego rodzic postanowi wypisać dziecko ze świetlicy, powinien fakt ten zgłosić nauczycielowi świetlicy.

18. Wychowawca świetlicy ma obowiązek niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły o problemach zaistniałych podczas zajęć w szkolnej świetlicy .

19. Obowiązkiem rodziców lub prawnych opiekunów jest przestrzeganie godzin pracy świetlicy i punktualnego odbierania dzieci po skończonych zajęciach.

20. W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzice zapoznają się i akceptują Regulamin Świetlicy.

 


GODZINY PRACY ŚWIETLICY:


Poniedziałek:  7:00 - 8:00

                       11:30 - 15:30

Wtorek:           7:00 - 8:00

                       10:40 - 15:30

Środa:             7:00 - 8:00

                       11:30 - 15:30

Czwartek:        7:00 - 8:00

                        9:40 - 10:40

                       11:30 - 15:30

Piątek:             7:00 - 8:00

                       11:30 - 15:30